Sindrom izgaranja (Burnout syndrome)

Sindrom izgaranja (Burnout syndrome)

Sindrom izgaranja (Burnout syndrome)

  • Program akreditovan pod rednim brojemA-1-1046/14
  • Broj bodova za slušaoca4
  • Datum i vreme održavanja programa05.04.2014. 11:00 h
  • Mesto i adresa održavanja programaCentar Fiziobalans, Milutina Ivkovića 11 a, Beograd
  • Kotizacijauplate do 02.04.2014. 2000,00 RSD. Uplate posle 02.04.2014. 3000,00RSD.

 

Sindrom koji sačinjavaju emocionalna iscrpljenost, depersonalizacija i smanjen lični i
radni učinak. Posledica je ozbiljnog neslaganja između prirode posla i kapaciteta
osobe koja posao obavlja. Najčešće se javlja kao odgovor na hroničnu emocionalnu
napetost i može se posmatrati kao vrsta profesionalnog stresa, koji je posledica
kontakta između osobe koja pruža pomoć i osobe koja pomoć prima.Sindrom
izgaranja ima poseban značaj iz više razloga: priroda i način obavljanja radne
delatnosti u savremenom svetu, pred profesionalce postavlja sve više zahteva koji
pored profesionalnih angažuju i lične resurse zaposlenog. Osobe koje svoje usluge
pružaju unutar takozvanih pomagačkih profesija, najteže postavljaju granicu
između „profesionalnog ja“ i „privatnog ja“. Sa druge strane, malo je edukacija i
programa koji ovim profesionalcima pružaju informacije o načinima identifikacije
sindroma izgaranja kao i strategijama nošenja sa ovim problemom. Stoga je
edukacija i informisanje o pomenutim temama preduslov za kvalitetno dugoročno
obavljanje zadataka u sistemu zdravstvene zaštite.Tokom ovog kursa zdravstveni
radnici imaju priliku da čuju predavanja o sledećim temama:*Epidemiologija sindroma
izgaranja – kratak istorijat nastanka pojma i epidemiološka situacija u pomagačkim
profesijama. *Identifikacija prisustva sindroma izgaranja – upoznavanje sa psihološkim
i fiziološkim simptomima koji se ispoljavaju kod osoba koje pate od sindroma
izgaranja.*Upoznavanje sa destruktivnim strategijama nošenja sa stresom u
pomagačkim profesijama.*Upoznavanje sa konstruktivnim strategijama nošenja sa
stresom u pomagačkim profesijama.*Načini prevencije stresa na radnom mestu i
prevencije pojave sindroma izgaranja.Planom edukacije predviđeno je da se polaznici
upoznaju sa osnovama sindroma izgaranja i da u potpunosti usvoje znanje o
načinima nastanka burnout-a, kao i da steknu znanja o konstruktivnim načinima
nošenja sa izazovima i stresom koji proističu iz obavljanja profesionalne delatnosti u
pomagačkim profesijama. Svaki polaznik kursa dobiće štampani materijal koji može
da se umnožava i kopira i čiji je cilj da polaznici dopune svoje znanje, da bude
podsetnik tema koje su obrađene tokom kursa, kao i da istovremeno bude izvor za
preventivni rad samog zdravstvenog radnika.