Curriculum kursa BSPTS – Schroth metoda

 

Kurs je zasnovan na 3d principima Schroth metode za senzo-motorni I kinestetski razvoj. Primarni ciljevi tretmana su facilitacija korekcije narušene posture I edukacija pacijenta kako da održi korigovanu posture u svakodnevnim aktivnostima u cilju smanjivanja progresije deformiteta kičmenog stuba.

C1 Sertifikovani kurs

10 dana – 80 sati obradjuje individualni pristup u radu sa pacijentima.

Teme:

– Istorijski razvoj Schroth metode I njegova veza sa BSPTS
– Patomehanizam nastanka deformiteta kičmenog stuba
– Klinička evaluacija promena na telu I posture pacijenta
– Radiološki kriterijumi , procena deformiteta I klasifikacija.Cobb ugao,Risser,aksijalna rotacija
– Metode korekcije po principima Katarine Schroth. Praktičan rad sa pacijentima

Sertifikacija nakon C1 kursa se dobija polaganjem pismenog testa I zahteva da se obnovi u period od 3 godine pohadjanjem C2 kursa nakon čega je sertifikacija trajna.
Kandidati koji ne polože test imaju mogućnost da u sledećem terminu ponovo odslušaju kurs I ponovo izadju na polaganje.

C2 Sertifikovani kurs

6 dana – 48 sati obradjuje odraslu populaciju sa bolnim sindromom,grupni rad sa pacijentima svih uzrasta I detaljni uvid u principe pravljenja Rigo-Cheneau ortoza

Teme:

– Rekapitulacija principa Schroth metode I BSPTS
– Principi grupnog rada I njihova praktična primena (rad sa pacijentima svakog dana u trajanju od 4 sata)
– Osnovne smernice za rad sa odraslim pacijentima sa ili bez bolnih stanja
– Postoprativni tretman
– Principi ortotisanja

C2 sertifikacija podrazumeva položen praktični test na pacijentu u trajanju od sat vremena za koji, ukoliko želite, možete povesti svog pacijenta.

Posle položenog C2 testa nije potrebna dodatna sertifikacija.

Izmedju C1 I C2 kursa preporučuje se pohadjanje dve radionice koje obradjuju principe korekcije 3c I 4c skolioze.

Osnovne napomene

Kursu mogu prisustvovati fizioterapeuti sa završenim visokim ili strukovnim obrazovanjem,lekari I ortopedski tehničari,ali samo fizioterapeuti mogu biti sertifikovani za rad na sprovodjenju vežbi sa pacijentima jer je naš ultimativni cilj da zaštitimo kvalitet metode koju je originalno razvila Katarina Schroth isključivo kao fizioterapeutski metod.

BSPTS (Barcelona Scoliosis Physio Therapy School) sa specijalnom dozvolom od Christa Lehner-Schroth ,od 1989.godine sprovodi edukaciju isključivo za fizioterapeute jer se principi I filozofija metode uklapaju jedino I isključivo u delokrug rada fizioterapeuta.Na taj način je BSPTS uspela da očuva kvalitet metode te je 2011.godine I klinika Katarine Schroth/Asklepios promenila svoju politiku I prestala da prima druge profesionalne profile na svoje kurseve osim lekara I ortopedskih tehničara koji mogu samo da posmatraju,ali ne mogu biti sertifikovani za sprovodjenje vežbi.