Dijabetična polineuropatija – dijagnostika i tretman

Dijabetična polineuropatija – dijagnostika i tretman

Dijabetična polineuropatija – dijagnostika i tretman

  • Program akreditovan pod rednim brojemД-1-858/14
  • Broj bodova za slušaoca6
  • Datum i vreme održavanja programa15.11.2014. sa početkom u 11 h
  • Mesto i adresa održavanja programaDomu Zdravlja „Savski Venac“,ul. Pasterova 1, Beograd
  • Kotizacija Za uplate do 11.11. 800,00 RSD, uplate posle 11.11.2014.1.000,RSD.

 

Predavač: dr Saša Milićević, spec.fizikalne medicine i rehabilitacije, Klinika za Rehabilitaciju „Dr M. Zotović“, Sokobanjska 13, Beograd

Dijabetične polineuropatije predstavljaju najčešću komplikaciju šećerne bolesti koju karakteriše progresivni gubitak nervnih struktura koji može da se javi u somatskom i/ili autonomnom nervnom sistemu. Dijabetična neuropatija predstavlja bolest multifaktorijalnog karaktera gde značajan broj metaboličkih i vaskularnih faktora učestvuje u patogenezi bolesti. Naravno od svih faktora najznačajniji je podatak o postojanju hronične hiperglikemije. U stvari poznato je da su početak i progresija polineuropatije u tesnoj vezi sa kontrolom glikemije kod obe vrste dijabetesa tip 1 i tip 2. Dužina bolesti i učestalost hiperglikemije su u tesnoj vezi sa učestalošću dijabetične polineruopatije. Najnovije studije sa pacijentima kod kojih je narušena tolerancija na glukozu daju bolji uvid o ulozi metabolizma glukoze u razvoju neuropatije. Interesantno je to da je veći procenat polineropatija koje su uzrokovane intolerancijom glukoze nego polineuropatija uzrokovane dijabetesom i da mala nervna vlakna koja su ovim zahvaćena mogu predstavljati najraniji znak dijabetične polinerupatije.Zbog toga rano dijagnostikovanje i adekvatan terapijski pristup pacijenata sa dijabetesom je važno iz više razloga:dostupnosti simtomatske terapije,kod mnogih pacijenata dijabetična neuropatija ima asimptomatski karakter što predstavlja rizik za dodatno oštećenje, deficit koji prouzrokuje dijabetična polineuropatija ima štetno dejstvo na kvalitet života obolelih,nedijabetična polineuropatija može biti uzrok bolova kod pacijenata sa dijabetesom.Zajedničkim dogovorom Internacionalne grupe 1997. godine došlo se do zaključka da «dijabetična polineuropatija predstavlja skup simptoma i znakova disfunkcije perifernog nervnog sistema kod osoba sa dijabetesom»Dijabetičnu polineuropatiju karakterišu sledeći simptomi: žarenje, pečenje, sevajući bolovi ili bolovi tipa grčeva koji se pojavljuju u stopalima i potkolenicama. Tegobe su izraženije u miru, pojavljuju se spontano ili se provociraju i najblažim dodirom (mehanička alodinija), simptomi oštećenja somatosenzornog sistema tipa hiperestezija, hiperalgezija, alodinija. Miotatski refelksi slabe, razivja se hipotrofija muskulature prvo u mišićima stopala i šaka a kasnije i proksimalno. Elementi kliničkog pregleda podrazumevaju: ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje taktilnog senzibiliteta, ispitivanje vibracionog senzibiliteta, ispitivanje senzibiliteta na temperaturu, Monofilament test, ispitivanje autonomnih nervnih vlakana.Osnovu u prevenciji i lečenju dijabetične polineuropatije predstavlja kontrola glikemije. Bolnu dijabetičnu polineuropatiju je neophodno lečeti medikamentozno i fizikalnim procedurama. Od medikamenata u prvoj terapijskoj liniji su antidepresivi, pregamalin i gabapentin i opioidi. Od fizikalnih agenasa u terapiji primenjuju se: laser, TENS, EMP i akupunktura. U cilju pobaljšanja cirkulacije primenjuje se Vaskulator. Važno je napomenuti da kineziterapija predstavlja važan faktoru u sprečavanju ove veoma teške komplikacije šećerne bolesti.