Okupaciona terapija

Okupaciona terapija

Okupaciona terapija je umetnost i nauka koja koristi analizu i aplikaciju aktivnosti koje su vezane za okupacionu performansu u oblasti brige o samom sebi,posla i slobodnih aktivnosti.Putem pregleda,interpretacije i intervencije,okupacioni terapeut se bavi problemima koji su pretnja funkciji ili promeni ponašanja čija je okupaciona performansa oštećena bolešću ili povredom,poremećajem u razvoju,emocionalnim poremećajem,socijalnim nedostatkom ili procesom starenja.Cilj je prevencija onesposobljenja i promocija,očuvanje i obnavljanje okupacione performanse,zdravstvenog i duhovnog blagostanja.Shodno tome usluge okupacione terapije mogu biti pružene kroz zdravstveni,obrazovni ili sistem socijalnih usluga.Okupaciona terapija je kroz neformalne i formalne instrumente za procenu je u mogućnosti da sagleda kompletnu okupacionu performansu svakog pojedinca.Kada su u pitanju neformalni instrumenti za procenu obično sa radi o intuitivnim metodama i zavise od kliničkog iskustva terapeuta,dok se kroz formalne instrumente za procenu posebno naglašavaju stvari koje trebaju biti pregledane,kako će biti pregledane,način na koji će se podatci koristiti i način na koji će informacije biti primenjivane za rešavanje kliničkog problema.